กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 3-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-ฉ.2-พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document 4-พรบ-การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 5-พรบ-คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document 6-พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document 7-พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ-2-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document 8-พรบ-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ3-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 9-พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB