คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.66 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานประกัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.18 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.67 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.44 KB