โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038-589123
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่