คณะผู้บริหาร

นายพเยาว์ เกตานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา