กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์
ครู คศ.1

นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู คศ.3

นายสมุทร สุวรรณบุตร
ครู คศ.2