กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น