โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038-589123
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์
ครู คศ.1