กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอังคณา นาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอารีย์ เยเปียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิชิตพล มาชม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5