กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอภัย โคตะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปารีญา ชาญยุทธนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาวดี แสนบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนันต์ จันทร์เขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพัชรียา กุณา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5